ការតាក់តែងលិខិតការទូត

___________________________

មុខវិជ្ជា៖ ការតាក់តែងលិខិតការទូត

រយៈពេល៖ ៤៥ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ លោក ជា ធីរៈ

មុខងារ៖ ……..ក្រសួងការបរទេស និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ខ្លឹមសារ៖ All kinds of Diplomatic Note

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s