ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

_________________________

មុខវិជ្ជា៖ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

រយៈពេល៖ ៤៥ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តម ស៊ា ម៉ៅ

មុខងារ៖ អនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ខ្លឹមសារ៖ […]

Advertisements

2 Responses to ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

  1. Nheansok phally says:

    ហេតុអ្វីខ្ញុំអត់អាចបើកមើលឯកសារនេះបាន និងមិនអាចទាញយកបាន?

    • ឯកសារអ្វីដែលមិនអាចមើល ឬទាញយកបាន? សូមបញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារ ព្រោះរាល់ឯកសារនៅទីនេះ គឺសុទ្ធតែអាចបើកមើល និងទាញយកបាន។ អរគុណ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s