ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល

មុខវិជ្ជា៖ ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល

រយៈពេល៖ ៦០ ម៉ោង

បង្រៀនដោយ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុយ ស៊ីម

ខ្លឹមសារមេរៀន៖ កំពុងរៀបចំ…

ទាញយកឯកសារ៖ គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីនីតិវិធី និងវិធានការនៃការតាក់តែង​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងទៀត

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s