ការវិភាគ និងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ

មុខវិជ្ជា៖ ការវិភាគ និងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ

រយៈពេល៖ ៣០ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ សូលី វណ្ណប៉ុក

មុខងារ៖ នាយកបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តនៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ខ្លឹមសារ៖ Public Policy Development and Analysis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s