កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល

មុខវិជ្ជា៖ កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល

រយៈពេល៖ ៣០ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តម ឈួន ឆាម

មុខងារ៖ អគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល

ខ្លឹមសារ៖1- Civil Service Remuneration System-for Students

2-សេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋស្ដីពីប្រព័ន្ធបៀវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨៣

3- ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីប្រព័ន្ធបៀវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០១

4- អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែប្រាក់បំណាច់មុខងារ ឆ្នាំ២០០២

5- អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែប្រាក់បំណាច់មុខងារ ឆ្នាំ២០០៥

6- ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីប្រាក់បំណាច់មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ២០០៩

7- សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការកែប្រែប្រាក់ឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយសង្គម ឆ្នាំ២០០៥

8- អនុក្រឹត្យស្ដីពីរបបសោធននិវត្តន៍ ឆ្នាំ១៩៩៧

Functional Review Method_Kh 2012

Operational Review-Guide_Eng Operational Review-Guide_Kh 2012

Organizational Review Methodology 2012

Process Review Methodology 2012

ការបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងរបស់មន្ត្រីរាជការដែលទើបប្រឡងជាប់

ការពិនិត្យប្រតិបត្តិការឡើងវិញ (ស្លាយមេរៀន)

គោលការណ៍ដំឡើងកម្រិត និងថ្នាក់

ប្រភេទពន្ធ

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់វិភាគទានសម្រាប់បេឡាសន្តិសុខសង្គមមន្ត្រីរាជការ ២០១១

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការប្ដូរក្របខ័ណ្ឌ ឋានន្តរស័ក្ដ និងថ្នាក់ ២០០៣

អនុក្រឹត្យស្ដីពីគោលការណ៍សមាហរណកម្មមន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០០១ អនុក្រឹត្យស្ដីពីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការ ២០០៨ អនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីបញ្ចប់ពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ២០០៧

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s