ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងទំនាក់ទំនង

មុខវិជ្ជា៖ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងទំនាក់ទំនង

រយៈពេល៖ ៦០ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តម អាឡាំង បែនណឺស៊ី

មុខងារ៖ ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល

ខ្លឹមសារ៖

01. Building Confidence

01. Effective Communications

01. Fitting In

01. Managing Performance

1. Leadership

1. Leadership & Human Behavior

02. Behavior roles

02. Mentoring

02. Writing

2. Introduction to Leadership

2. Leadership & Change

2. Leadership & Organization Behavior

2. Leadership Behavior

2. Leadership2

03. Assertiveness

03. Negotiating

03. Time Management

3. Concepts of Leadership

3. Leadership & Communication

3. Leadership & Direction

3. Leadership Traits

04. Mentoring

04. Other Skills

4, Leadership Competencies

4. Leadership & Motivation

5. Leadership & Teams

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s