វិវាទរដ្ឋបាល

មុខវិជ្ជា៖ វិវាទរដ្ឋបាល

រយៈពេល៖ ២១ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុណ្ណា

មុខងារ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ខ្លឹមសារ៖ Binder Admin Conflict

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s