ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស

មុខវិជ្ជា៖ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI)

រយៈពេល៖ ២១ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ីង ថូរ៉ាក់ស៊ី

មុខងារ៖​ រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ខ្លឹមសារ៖

1 Garment Industry Investment

1-Cambodian Economic Overwier-JICA

2-FDI Regime

2-FDI-Determinant-K

3-3-globalization

3 3-Current Situation of Cambodia in WTO

5-Economic Environment and FDI

9-1-Law-Inv-2003-Khmer

9-2-SubDecree-111-K

9-3-SubDecree-147-K

9-4-SubDecree-SEZ-148-K

9-5-Law-SubDecrees-Eng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s