សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសាធារណៈ

មុខវិជ្ជា៖ សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសាធារណៈ

រយៈពេល៖ ៤៥ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប

មុខងារ៖ អនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ​

ខ្លឹមសារ៖ Sly-EconomicsOfPublicSector ( ERA-08-08-2012)-Rev

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s