នីតិរដ្ឋបាល

មុខវិជ្ជា៖ នីតិរដ្ឋបាល

រយៈពេល៖ ៦០ ម៉ោង

សាស្ត្រាចារ្យ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថេង ច័ន្ទសង្វារ

មុខងារ៖ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ខ្លឹមសារ៖

១. នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ

២. រដ្ឋបាលក្នុងនីតិរដ្ឋ២

៣. សង្ខេបរដ្ឋបាលនៅក្នុងនីតិរដ្ឋ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s