ការងារក្រុម

ក្រុម១៖

១. គោលនយោបាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយស្មូមទាន

២. ជំនួយស្មារតីស្ដីពីប្រទេសនាំប្រេងចេញ

៣. បទបង្ហាញ ផ.យ.អ.ជ (សមិទ្ធផល ០៦-១០)

៤. របាយការណ៍កម្រងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ

ក្រុម៦៖

១. ជំនួយស្មារតីស្ដីពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF)

២. បទបង្ហាញស្ដីពីសមិទ្ធផល នៃការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ (២០០៦-២០១០)

៣. IS-MP: A Short Run Macroeconomic Model

៤. គោលនយោបាយស្ដីពីការជម្រុញការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកសាប

៥. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ស្ដីពីកម្រងសន្និសីទ

ក្រុមទី៧៖

១. G7_Globalization presentation_Sem2

២. G7_Macro-Assignment_Sem1

៣. G7_Policy Development_Full Text

៤. G7_Policy presentation_18.12.12

៥. G7_ផ.អ.យ.ជ​ (2009-2013)-Charper 3_Sem2

៦. G7_របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_ស្លាយ

៧.  G7_របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_ឯកសារ

៨. G7_ឯកសារជំនួយស្មារតី

ក្រុមទី៩៖

១. បទបង្ហាញស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០០៨-២០១៣

២. បទបង្ហាញស្ដីពីគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុក្នុងរយៈពេលខ្លី

៣. បទបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

៤. របាយការណ៍កម្រងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ (ក្រុម៩)

៥. គោលនយោបាយស្ដីពីកិច្ច​ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s