របាយការណ៍កម្មសិក្សា​

ខាងក្រោមនេះជា របាយការណ៍កម្មសិក្សារបស់លោក ជួប ឋិតឋេរឫទ្ធិ សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី៧

Internship Report (MOI-TR including Annex)

1. Cover test

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s