បំណកស្រាយតាមប្រធានបទ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាបំណកស្រាយប្រធានបទនៃមុខវិជ្ជាមួយចំនួន រួមមាន៖ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ និងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ វិវាទរដ្ឋបាល ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់ការងារ នីតិកិច្ចសន្យា ច្បាប់ភូមិបាល និងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ការអនុវត្តនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ និងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។

CHUOP Theot Therith (Administrative Conflict)

CHUOP Theot Therith (Administrative Law)

CHUOP Theot Therith (Civil Law)

CHUOP Theot Therith (Criminal Law)

CHUOP Theot Therith (FDI)

CHUOP Theot Therith (Contract, Labour and Business Entreprise Law)

CHUOP Theot Therith (Land Law)

CHUOP Theot Therith (PSD)

CHUOP Theot Therith (Public Services and Privatization)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s